Általános szerződési feltételek

1.1  A Szolgáltató

Neve: V.I.A Fishing Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9144 Kóny Béke utca 13, Hungary

Adószám: 26222190-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-029657

Nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága

1.2 A Webáruház

A Szolgáltató által üzemeltetett, a Szolgáltató internetes felületén létrejövő kereskedelmi rendszer: www.fishingfans.hu

1.3 A Vásárló

Aki a Webáruház szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol.

1.4 A Szerződés

A Szolgáltató és a Vásárló közötti Szerződés a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő regisztrációval és ezen a felületen történő megrendeléssel Ön maradéktalanul elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

2. A Webáruház ÁSZF célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatásokat igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A Szolgáltató az ÁSZF elérhetőségét folyamatosan biztosítja a Vásárló számára, a vásárlás, vagy a regisztráció megkezdése előtt.

2.2 Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház szolgáltatásait biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. A Webáruház és a Vásárló közötti Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció

A minden oldalon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy a jelszó illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. Ezzel a megkötendő Szerződés írásban foglaltnak minősül, amelyet a szolgáltató iktat és adatbázisban tárol.

A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá az elérhetőségek megadása. Kötelezően megadandó adat a magyar állami jegy száma.  A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

4.3 A megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés a profilom/versenyim menüpont alatt törölhető. 

4.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét készpénzzel, bankkártyás fizetéssel, átutalással egyenlíti ki. A Vásárló a nevezés összegéről nyugtát, számlát kap. 

A Webáruházból megrendelhető termékek, szolgáltatások árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek, szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket, szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja vásárlási szándékát, vagy attól elállhat.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

ELÁLLÁS:

A teljesítés megkezdését (a szolgáltatás igénybe vételét) követő vásárlói-szerződés felmondási igényt hívja a jog "elállás"-nak.

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

c) olyan nem előre gyártott szolgáltatás esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A versenynevezés a vásárló kifejezett kérésére kerül kiállításra, ezért fenti jogszabály alapján a vásárlónak nincs elállási joga, a nevezés visszavételére és árának visszafizetésére nincs lehetőség, kivéve ha a Szolgáltató másképpen rendelkezik.

Ebben az esetben, a Vásárlót megilleti az elállás joga, ha elállását írásban vagy email-ben közli a Szolgáltatóval, és elállási igénybejelentése a verseny napja előtt 3 nappal megtörténik.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Aszemélyes adatok védelme

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 29. § szerint a V.I.A Fishing Kft. internetes webáruház adatvédelmi biztos általi nyilvántartásba vétel folyamatban van.

6.2 Adatvédelmi nyilatkozat

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatok:

    * Név

    * Lakcím

    * Számlázási cím

    * Elektronikus levelezési cím

    * Telefonszám, ahol a Vásárló elérhető

Választható adatok:

    * Cégnév a számlázáshoz

Egyéb közlendő a megrendelésével kapcsolatban.

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.3 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vásárló adatainak törlését a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címeken, illetve telefonon kérheti.

7. Egyebek

7.1 Biztonság

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg a következő óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2 Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Előfordulhat, hogy az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3 Szerzői jogok

A www.fishingfans.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén, külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (például kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.fishingfans.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

7.4 Jogviták

A szerződő felek, úgymint Szolgáltató és Vásárló, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.5 Termékekhez kapcsolódó képek és videók

A Szolgáltató munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni.

Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

V.I.A Fishing Kft.

Kóny, 2018. január 24.

Támogatóink

Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárulnak a Fishing Fans rendezvények sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához.